Advertisement
Start arrow Regulamin POLOPEN
Menu główne
Start
Komunikaty
Warunki uczestnictwa
Program POLOPEN 2010
Formularz zgłoszeniowy
Lista uczestników
Regulamin POLOPEN
Sędzia
Pobyt Hotelowy
Przyjaciele Brydża
Poprzednie zloty
Napisz do nas
Szukaj
Galeria zdjec i filmów
Brydzowe opowieści
Historia zlotów cd
Szukam partnera/partnerki
Koncert dla uczestników
Lista nagród rzeczowych
Wyniki
Turniej Indywidualny 10.11.2010
Turniej Niepodległości 11.11.2010
Wyniki Turniej Teamów 12.11.2010
Wyniki POLOPEN 2010
Turniej Pożegnalny 14.11.2010
PDF POLOPEN 2010
HISTORIA polopen
Palenie dozwolone
Regulamin POLOPEN PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
08.11.2010.

Regulamin POLOPEN 2010

Turniej ogólnopolski POLOPEN jest organizowany za zgodą KPZBS

 

Organizator turnieju

1. Mianem organizatora turnieju określa się osobę prawną lub fizyczną, która jest

odpowiedzialna za właściwe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów.

  Na  POLOPEN 2010 organizatorów reprezentuje Michał Dolny.

2. Obowiązki te organizator może scedować na powołanego przez siebie dyrektora turnieju

lub sędziego.

 

Obowiązki organizatora turnieju

Rejestrując dany turniej organizator przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

1. ogłoszenie informacji o turnieju (dane organizacyjne i sportowe) w sposób przyjęty w

danym środowisku (mieście, regionie itd.) z możliwością wykorzystania mediów,

2. przyjęcie zgłoszeń – zapisów do turnieju i przyjęcie opłaty startowej,

 

Czas gry

1. Zawody brydża sportowego POLOPEN  rozpoczynają się z chwilą, gdy sędzia zarządzi

rozpoczęcie gry. Od tego momentu liczony jest czas danych zawodów (sesji, rundy).

2. Obowiązuje następujące limity czasu, przeznaczonego na rozegranie jednego rozdania:

     minuty.

3. W ramach limitu czasu przeznaczonego na rozdanie zawodnicy obowiązani są:

a) przeliczyć karty przed ich obejrzeniem,

b) rozegrać rozdanie,

c) dokonać zapisu w formie pisemnej lub elektronicznej,

d) sprawdzić zgodność kart z protokołem (o ile jest taka możliwość),

e) schować trzynaście kart swojej początkowej ręki.

 

 Stosowanie systemów licytacyjnych

Dopuszczalność lub zakaz stosowania systemów licytacyjnych, konwencji i ustaleń

umownych określa Polityka systemowa PZBS. Sprawy te mogą również normować

szczegółowe regulaminy rozgrywek.

W POLOPEN obowiązuje przy systemach wysoce sztucznych posiadanie karty konwencyjnej.

 

 Alertowanie

 

1. Zapowiedzi umowne  konwencyjne muszą być alertowane zgodnie z „Polityką

systemową PZBS”.

2. Alertuje partner zawodnika, który dał zapowiedź konwencyjną sztuczną przez wyłożenie kartki „alert” z kasety licytacyjnej

3. Nie wolno wyjaśniać znaczenia alertowanej zapowiedzi bez zapytania ze strony

przeciwników. Pytanie o wyjaśnienie alertowanej zapowiedzi może być zadane w

dalszych okrążeniach licytacji, jak również po zakończeniu licytacji.

 

 Stopowanie

 

1. Odzywki skaczące (licytacja z przeskokiem) muszą być poprzedzone przez licytującego

przez użycie kartki z takim napisem następnie położenie kartki licytacyjnej i w

końcu usunięcie kartki „stop”.

3. Po odzywce skaczącej przeciwnik z lewej strony nie powinien licytować wcześniej, niż po

około 8–10 sekundach, przy czym zawodnik nie może w sposób demonstracyjny

odmierzać wymagany czas. Właściwą postawą jest normalne spoglądanie w swoje karty.

4. Odpowiedzialność za upewnienie się, że przeciwnik został ostrzeżony spoczywa na graczu

stopującym.

 

 Zapisywanie wyników rozdania

1. Po rozegraniu rozdania dokonuje się zapisu uzyskanego rezultatu, wypełniając

odpowiednie rubryki protokołu.

2. Wprowadzanie wyników może odbywać się innymi metodami, przy pomocy urządzeń

dostarczonych przez organizatora.

3. Wszyscy uczestnicy grający przy danym stoliku są odpowiedzialni za prawidłowość

zapisu.

4. Uczestnik, który stwierdził błąd merytoryczny w którymś z zapisów dokonanych

wcześniej, ma obowiązek powiadomienia o tym sędziego.

5. Jeżeli pozwala na to specyfika zawodów, sędzia ustala prawidłowe brzmienie zapisu

zawierającego błąd.

6. Poprawienie błędu we własnym zapisie dotyczącego wysokości kontraktu, liczby lew lub

wartości liczbowej, a także zmian w przypisaniu numerów startowych liniom NS i EW

(tzw. brak obrotu) wymaga parafy/aprobaty sędziego.

7. W przypadku niezgodności elementów zapisu i wątpliwości co do jego prawidłowego

brzmienia decyduje rezultat liczbowy. Jedynie w sytuacjach ewidentnych sędzia może

zmienić rezultat liczbowy według opisu kontraktu.

 

 Punktowanie wyników

1. Punktowania rezultatów poszczególnych uczestników dokonuje sędzia lub upoważniona

przez niego osoba, stosując odpowiedni system punktowania, który powinien być podany

do wiadomości uczestnikom przed zawodami.

2. Jeżeli możliwości techniczne organizatora na to pozwalają, oprócz wyników zawodów

powinny być udostępnione protokoły lub frekwensy rozdań, rozkłady granych rozdań oraz

na życzenie zainteresowanych historie ich gry.

4. Sędzia główny jest odpowiedzialny za prawidłowość obliczenia wyników zawodów.

 

Podawanie wyników

1. Wyniki każdego uczestnika zawodów, obliczone według przyjętych zasad, ustalają

kolejność miejsc uczestników.

2. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku uczestników – gdy rodzaj

zawodów wymaga ustalenia kolejności lokat (np. awansy lub lokaty medalowe) – lokaty dzielone są różnicowane według zasad porównania wyników bezpośrednich spotkań osób zainteresowanych.

 Odwołania

1.Uczestnik zawodów (a w teamach, kapitan) może składać protest do sędziego  zawodów

2.Sędzia oraz organizator są  instancją ostateczną.

 

Zlot POLOPEN 2010 kieruje się etykietą brydża zawartą na stronie zlotu.

ETYKIETA

A.      Właściwa postawa gracza

1. Uprzejmość - gracz powinien zawsze i wobec wszystkich zachowywać uprzejmą postawę.
2. Grzeczność w słowach i postępowaniu - gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowań, które mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry.
3.Przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania - każdy gracz powinien przestrzegać jednolitego, poprawnego sposobu zagrań i zgłaszania zapowiedzi.

B.  Etykieta - ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać:
1.     Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry.
2.     Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki.
3.     Odłączania karty od swojej ręki zanim przypadnie na niego kolej zagrywania.
4.     Zbędnego przedłużania rozgrywki (np. kontynuowania jej mimo zupełnej pewności wzięcia wszystkich pozostałych lew) w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.
5.     Przywoływania sędziego i zwracania się do niego w sposób niegrzeczny wobec niego lub wobec innych uczestników.

C.      Naruszenia procedury - za naruszenie procedury uznaje się:

 •  Używanie różnych określeń - innych niż przepisowe - dla wyrażenia tej samej zapowiedzi.
 •  Okazywanie zadowolenia albo niezadowolenia z jakiejś zapowiedzi lub zagrania.
 •  Ujawnienia przewidywania lub zamiaru wzięcia albo oddania lewy zanim zagrano w niej wszystkie  karty.  ¨ Wypowiadanie komentarza lub szczególne zachowanie  się podczas licytacji albo rozgrywki -
   np. zmierzające do skierowania uwagi na ważny fakt  czy też na liczbę lew brakujących do osiągnięcia sukcesu.
 •  Patrzenie w sposób znaczący na innego gracza podczas licytacji       albo rozgrywki czy też przyglądanie się jego ręce z zamiarem rozpoznania kart lub zauważenia miejsca,  z którego 
 • wyjmuje kartę (niemniej nie jest postępowaniem niewłaściwym skorzystanie z  informacji 
 •   uzyskanej przez nieumyślne zobaczenie karty przeciwnika).
 • Okazywanie wyraźnego braku dalszego zainteresowania rozdaniem ( np. przez złożenie kart )
 • Zmienianie tempa licytacji albo rozgrywki, w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.
 •   Opuszczanie miejsca przy stole - bez wyraźnej potrzeby - przed ogłoszeniem końca rundy.
 • OCZEKIWANE ZACHOWANIE SIĘ
  Wszystko to, co czyni grę w brydża bardziej przyjemną
   
  1. Pozdrawiaj innych graczy w przyjacielski sposób przed rozpoczęciem gry w każdej rundzie.
  2. Bądź dobrym "gospodarzem" i "gościem" przy stole.
  3. Udostępniaj przeciwnikom prawidłowo wypełnione karty konwencyjnej.
  4. Staraj się, aby zrobić WSZYSTKO co możliwe dla uprzyjemnienia gry w brydża sobie, partnerowi i przeciwnikom .
  5. Pogratuluj przeciwnikom, gdy dobrze zalicytują lub zagrają.

  NIEAKCEPTOWALNE ZACHOWANIE SIĘ

  Wszystko to, co czyni grę w brydża mniej przyjemną

  1.       Publiczne krytykowanie partnera lub przeciwników.
  2.       Nękanie, grubiaństwo, insynuacje, przeklinanie, groźby lub brutalność.
  3.       Negatywne  komentowanie rozgrywki lub licytacji przeciwników albo partnera.
  4.       Napawanie się dobrym wynikiem.
  5.       Sprzeciwianie się wezwaniu sędziego.
  6.       Kwestionowanie lub dyskutowanie orzeczeń sędziego.
  7.       Brak dbałości o higienę osobistą i staranny wygląd i ubiór.

    W świetle powyższego należy się wystrzegać zachowań naruszających  wyżej wymienione  przepisy gdyż sędziowie oraz organizator będą je egzekwowali z całą bezwzględnością.

 

 

Zmieniony ( 08.11.2010. )
 
następny artykuł »